KSA, Riyadh, old city market place. © S.M. / arabimages.com 
KSA, Riyadh, old city market place. © S.M. / arabimages.com